ΕΣΤΙΑ ΙΙ προκήρυξη θέσεων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου στο πλαίσιο της Δράσης:

«Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ ΙΙ : Στεγαστικό πρόγραμμα για

αιτούντες διεθνή προστασία»

με Κωδικό ΟΠΣ 5071095

από τον Μηχανισμό Έκτακτης

Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,

 

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ»

 

προκηρύσσει

Την πρόσληψη των  παρακάτω ειδικοτήτων: Βοηθός Συντονιστή, Υπάλληλος Υποστήριξης Κοινωνικού Έργου, Κοινωνικός Λειτουργός,  Κοινωνικός βοηθός, Νομικός-Δικηγόρος, Εκπαιδευτικός, Ψυχολόγος, Διερμηνέας, Υπεύθυνος Προμηθειών, Βοηθός Προμηθειών, Υπεύθυνος Οικονομικών και Γραμματειακής Υποστήριξης, Βοηθός Οικονομικών και Γραμματειακής Υποστήριξης,  Διαχειριστής Διαμερισμάτων, Οδηγός, Συντηρητής, Καθαριστής/στρια.

Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες, Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ή σύμβαση έργου. Από 1-11-2020 έως 31-12-2020

Έναρξη εργασίας: Άμεσα

Τόπος Εργασίας: Ιωάννινα

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν  βιογραφικό σημείωμα & συνοδευτική επιστολή έως 25/10/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@yce.gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης

Download
ΕΣΤΙΑ ΙΙ προκήρυξη θέσεων
ΕΣΤΙΑ ΙΙ προκήρυξη θεσεων.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB

Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Το Κέντρο Νέων Ηπείρου (ΚΝΗ), στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του έργου : Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Άγιος Αθανάσιος”» με Κωδικό ΟΠΣ 5050789, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020, προκηρύσσει νέες θέσεις εργασίας και ζητά να προσλάβει τις παρακάτω ειδικότητες:

 

Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτικοί, Διερμηνείς Αραβικών-Φαρσί-Νταρί-Παστού-Ουρντού, Νομικό, Νοσηλευτή, Γενικών Καθηκόντων- Φροντιστές, Φύλακες, Μάγειρα, Βοηθό Μάγειρα, Προσωπικό Καθαριότητας και Υπεύθυνο Υγιεινής. 

 

Διάρκεια σύμβασης: 3μήνη, Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης έως 12 μήνες.

Έναρξη εργασίας: Άμεσα

Τόπος Εργασίας: Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ¨Άγιος Αθανάσιος¨, Ασπράγγελοι, Ζαγορίου.

 

Αποστολή βιογραφικών & συνοδευτικής επιστολής έως 03/04/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs.yce@gmail.com σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

 

Θα ενημερωθούν και θα προσκληθούν σε συνέντευξη μέχρι και 15/04/2020 μόνο όσοι υποψήφιοι, βάσει βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, αξιολογηθούν θετικά. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

 

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

4. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες ή τηλέφωνα επικοινωνίας τους (τουλάχιστον 2)

5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

 

Download
ΚΝΗ_θεσεις-εργασίας.docx
Microsoft Word Document 133.7 KB